Chủ Đề: Trở nên giống Đức Kitô. Hãy tôn thờ Chúa.

(Chúa Biến Hình)

(Tháng Kính Thánh Cả Giuse)

Chú ý: Các Chúa Nhật trong Mùa Chay không có Kinh Vinh Danh và Alleluia (trừ các Lễ Trọng: Lễ Thánh Giuse, Lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ)

Vài điều chú ý:

Các Chúa Nhật trong mùa chay không có Kinh Vinh Danh và Alleluia.
Các bài hát trong mùa chay mang đặc tính thống hối tội lỗi, trở về với Chúa.
Trong mùa chay không nên dạo đàn ầm ĩ, hoặc độc tấu, hòa tấu một cách trang trọng.
Bài Đáp Ca nếu không sửa soạn kịp, có thể dùng TV 50 (của Lễ Tro) thay thế.

Về Bên Chúa (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi:

(TV 26) Chúa là ánh sáng và là Đấng Cứu Độ tôi. (hvh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

“Alleluia” Mùa Chay.

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Hiến Lễ Cuộc Đời (Văn Chi)

Audio Midi Sop:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

Cho Con Trở Nên Giống Chúa (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Mùa Chay: Không hát bài cuối lễ.