Chủ Đề: Phụng thờ và tin tưởng vào Thiên Chúa.

(Chúa chịu sự cám dỗ: 40 ngày đêm trong sa mạc)
(Tháng Kính Thánh Cả Giuse)

Chú ý: Các Chúa Nhật trong Mùa Chay không có Kinh Vinh Danh và Alleluia (trừ các Lễ Trọng: Lễ Thánh Giuse, Lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ)

Vài điều chú ý:

Các Chúa Nhật trong mùa chay không có Kinh Vinh Danh và Alleluia.
Các bài hát trong mùa chay mang đặc tính thống hối tội lỗi, trở về với Chúa.
Trong mùa chay không nên dạo đàn ầm ĩ, hoặc độc tấu, hòa tấu một cách trang trọng.
Bài Đáp Ca nếu không sửa soạn kịp, có thể dùng TV 50 (của Lễ Tro) thay thế.

(Set clocks forward 1 hour – Vặn đồng hồ lên 1 giờ)

Kinh Chay (Nguyễn Duy)

Audio Midi:

(TV 90) Lạy Chúa! Xin ở cùng con trong lúc gian truân, …lúc khốn cùng. (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

“Alleluia” Mùa Chay.

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Lễ Toàn Thiêu (Hoài Chiên)

Audio Midi Sop/Tenor:

Audio Midi Alto/Bass:

Nguyện Cầu (Thành Tâm)

Audio:

Audio Midi Bè 2:

Trông Cậy Chúa (Nguyễn Duy & Phanxicô – NNT)

Audio Midi Sop:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor/Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

Mùa Chay: Không hát bài cuối lễ.

————————

Ngợi Ca Thánh Cả Giuse (Trần Đại Phước)

Audio Midi Sop:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor/Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass: