Chủ Đề: Cây tốt sinh trái tốt. Hãy sống gương lành và thánh thiện.

(Tháng Kính Thánh Cả Giuse)

Đi Về Nhà Chúa (Trầm Hương – hòa âm: Dao Kim)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV 91) Lạy Chúa! Thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa. (Viễn Xứ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Đây Hy Lễ (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Biết Chúa, Biết Con (Ân Đức)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live:

Live 2:

Cầu Xin Thánh Gia (Phạm Đình Nhu- Nguyễn Khắc Tuần)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi 1+2: