Chủ Đề: Bác ái với mọi người, chớ lấy oán báo oán.
(Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót)

Tiến Vào Cung Thánh (Đào Nguyên Hà)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

(TV 102) Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót. (hvh)

Audio Midi:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Lễ Vật Giao Hòa (Nguyên Kha)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Kinh Hòa Bình (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Live:

Audio:

Xin Ban Cho Con (Mk Thúy Trang)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Live 1:

Live 2: