Chủ Đề: Vị ngôn sứ thường là nạn nhân giữa dân tộc mình, hãy biết yêu thương.

02/05 (Tuesday) – Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 (Ngày Cầu Bình An)

Hãy Đến Dâng Khúc Cảm Tạ (Ngọc Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

(TV 70) Miệng lưỡi con sẽ loan truyền loan truyền sự Chúa công minh. (Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Dâng Bánh (Duy Tân)

Audio Midi:

Bài Ca Yêu Thương (Ngọc Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Tận Hiến Cho Mẹ (Huyền Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: