Chủ Đề: Lời Chúa là thần trí. Hãy đi rao giảng Tin Mừng. (Chúa Giêsu đến đem Tin Mừng và thành lập dân mới)

Hát Lên Bài Ca (Kim Long)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

(TV 18) Lạy Chúa! Lời Chúa là thần trí và là sự sống. (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Dâng Lên Chúa (Nguyên Kha)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Người Đã Cất Bước (Tri Văn Vinh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Kinh Trầm Ái (Ngọc Kôn)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: