Chủ Đề: Qua phép lạ tại tiệc cưới Cana xứ Galiêa, ta hãy tin tưởng vào quyền năng của Chúa.

Muôn Dân Hỡi (Phương Anh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV 95) Hãy tường thuật, tường thuật phép lạ của Chúa giữa chư dân. (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Lạy Cha Rất Thánh (Vương Diệu)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Phép Lạ Tiệc Cưới Cana (Huỳnh Minh Kỳ – Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Gần Lòng Mẹ (Duy Tân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: