Chủ Đề: “Này là Con Ta yêu dấu, rất đẹp lòng Ta.” (Chúa Giêsu là Đấng cứu tinh ngàn đời trông đợi)

Trên Sông Giodan (hvh)

Audio Midi Bè Sop/Tenor:

Audio Midi Bè Alto/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

(TV 28) Nguyện cầu Chúa tuôn đổ phúc lành, cho muôn dân được bình an. (Cao Thanh Hoàng)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Dâng Ngài Đời Con (Phương Ý – Nguyễn Hùng Cường)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live:

Chỉ Có Một Chúa (Thành Tâm)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Live:

Ra Về An Bình (Ngọc Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: