Chủ Đề: Con trẻ lớn lên đầy khôn ngoan. (Ngày Thánh Hóa các Gia Đình Công Giáo)

Cùng Đi Be-lem (Kìa Trông) (lời: Hoài Đức – nhạc: Vĩnh Phước)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

(TV 127) Phúc cho ai tôn sợ Chúa. Phúc cho ai sống theo đường lối Ngài. (Cao Thanh Hoàng)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Tung Hô Tin Mừng:

Alleluia! Lễ Thánh Gia Thất (Cát Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Lễ Dâng Gia Đình (Hải Triều)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Hội Nhạc Thiên Quốc (Lời: Hoàng Diệp)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Cầu Xin Thánh Gia (Phạm Đình Nhu- Nguyễn Khắc Tuần)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: