6:00 PM tại Flanagan Hall

Chủ Đề: Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi…và tám ngày sau được gọi tên là Giêsu. (Lễ Đặt Tên)

Tấu Lạy Bà (Vinh Hạnh)

Audio Midi :

Đáp Ca và Alleluia:

(TV 66) Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con (hvh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Lễ Dâng Với Mẹ (Khuyết Danh)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio Midi Bè 1+2:

Mẹ Đầy Ơn Phúc (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Dâng Mẹ (Hoài Đức)