Chủ Đề: Hãy sửa đường và sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.
(Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng)

Vài điều nên biết về Mùa Vọng:

Mùa Vọng bắt đầu một Năm Phụng Vụ mới.
Có 4 Chúa Nhật Mùa Vọng, thường nằm trong cuối tháng 11 và tháng 12 (tháng Chạp) Dương Lịch
Trong Mùa Vọng không được dạo đàn (độc tấu, hòa tấu) nếu không có tiếng hát đi kèm.
Trong Các Chúa Nhật Mùa Vọng không có Kinh Vinh Danh nhưng vẫn có Alleluia.
Trong Mùa Vọng không cử hành lễ Hôn Phối và An Táng trong các Chúa Nhật.
Trong Mùa Vọng có lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (ngày 8 tháng 12) là lễ trọng và buộc: Hát Kinh Vinh Danh và Kinh Tin Kính

—-

Chúa Ngự Đến (Trần Anh Linh)

Audio Midi Bè Sop/Tenor:

Audio Midi Bè Alto/Bass:

(TV.125) Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi,nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.(hvh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Mùa Vọng

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Lễ Dâng Mùa Vọng (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio Midi Bè 1+2:

Nước Trời Đã Gần (Thành Tâm)

Audio Midi Bè Sop/Alto/Bass:

Audio Midi Bè Tenor:

Live:

Chúa Đã Gần Bên (O Come! O Come! Emmanuel – VKP-VHT)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass: