Chủ Đề: Đức Kitô là Vua. Đức Kitô Vua sẽ cho chúng ta tham dự vào vương quyền của Người

(Chúa Nhật 34 Quanh Năm cuối cùng của Niên Lịch Phụng Vụ Năm B)

Hoan Hô Vua Giê Su

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Đáp Ca + Tung Hô Tin Mừng:

(TV.92) Chúa làm Vua, Ngài đã mặc lấy thiên oai.(Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Xin Dâng Lên (Hoàng Vũ – hòa âm: Trần Chúc)

Audio Sop:

Audio Alto:

Audio Tenor:

Audio Bass:

Audio Sop/Alto/Tenor/Bass:

Giê Su Vua (Huyền Linh)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1&2:

Lạy Chúa Là Vua (Duy Thiên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Audio: