Chủ Đề: Sự cứu độ dành cho những người được chọn.
(Ngày bế mạc)

(Tháng cầu cho Các Đẳng Linh Hồn)
{ November 22, Thursday – Thanksgiving Day }

Đi Về Nhà Chúa (Trầm Hương – hòa âm: Dao Kim)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV.15) Lạy Chúa! Xin bảo toàn con, vì con tìm nương tựa Chúa… (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Lễ Dâng Cuộc Đời (Cao Thanh Hoàng)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Cảm Mến Tình Cha (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Hướng Về Chúa (Kim Long)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Từ Nơi Ngục Hình (Duy Thiên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: