Chủ Đề: Hiến dâng cách quảng đại.
(Phúc Âm: đồng tiền của bà góa nghèo)

(Tháng cầu cho Các Đẳng Linh Hồn)

Về Đây Hỡi Người (Lan Thanh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV.145) Linh hồn tôi ơi! Hãy ngợi khen Chúa (Mi Giáng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Như Hương Thơm (Kim Long)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Chúa Sẽ Đền Bù (Mi Trầm)

Audio Midi Bè Sop/Alto/Bass:

Audio Midi Bè Tenor:

Từ Chốn Tối Tăm (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: