Chủ Đề: Hai giới răn trọng nhất: Kính Chúa và Yêu Người
(Đến với Thiên Chúa bằng con đường tình yêu)

(Tháng cầu cho Các Đẳng Linh Hồn)

{ Set clocks back 1 hour – Đổi giờ, vặn trở lui lại 1 tiếng }

Bước Vào (Phạm Liên Hùng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

(TV.17) Lạy Chúa! là dũng lực của con, con yêu mến Ngài… (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Hiến Lễ Cuộc Đời (Văn Chi)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Đâu Có Tình Yêu Thương (Vinh Hạnh – hòa âm: NNT)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Từ Chốn Luyện Hình (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: