Chủ Đề: Sức mạnh của niềm tin.

Về Đây Hát (Ngọc Khánh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV.125) Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi… (Mi Giáng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Tựa Làn Trầm Hương (Đỗ Vy Hạ – NNT)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Tình Ca Vô Tận (Ngọc Kôn)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Chuỗi Ngọc Vàng Kinh (Phạm Đức Huyến)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio: