Chủ Đề: Từ bỏ mọi sự để theo Chúa.
(Sự khôn ngoan quí hơn giàu sang hay của cải)

Ca Nhập Lễ 4 (Nguyễn Văn Trinh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

(TV.89) Xin cho chúng tôi ngày ngày, sớm được no đầy tình Ngài… (Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Chúng Con Dâng (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Chúa Sẽ Đền Bù (Mi Trầm)

Audio Midi Bè Sop/Alto/Bass:

Audio Midi Bè Tenor:

Con Xin Dâng Mẹ (Văn Chi)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: