Chủ Đề: Hợp nhất trong Thiên Chúa.
(Hôn nhân bất khả phân ly) (Tháng Mân Côi Đức Mẹ)

{ October 7, Mừng kính Đức Mẹ Mân Côi (Lễ Nhớ) – Our Lady of the Rosary }

Bài Ca Chúc Tụng (Trầm Hương, FMSR)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Live:

(TV.127) Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con hết mọi ngày… (Mi Giáng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Dâng Niềm Cảm Mến (Phanxicô- Hòa Âm: NNT)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Live:

Địa Đàng Của Chúng Ta (Pm. Cao Huy Hoàng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Cảm Mến Hồng Ân (Kim Long)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Live:

Nữ Vương Mân Côi (Trầm Thiên Thu)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Live:

Nữ Vương Mân Côi (Hải Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live: