Chủ Đề: Hy sinh tất cả vì cuộc sống đời đời.
(Nhìn nhận điều tốt lành nơi người khác, không nên hẹp hòi ganh tị)

Ca Nhập Lễ 2 (Nguyễn Văn Trinh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV.18) Giới răn của Chúa chính trực làm hoan lạc tâm can. (Mi Giáng)

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Dâng Lên Chúa (Nguyên Kha)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Phó Thác (Kiều Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Mẹ Maria (Tâm Bảo – hòa âm: Nguyễn Văn Vinh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass: