Chủ Đề: Phục vụ trong khiêm hạ.
(Người công chính bị bách hại)

Vang Tiếng Ngợi Khen (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV.53) Lạy Chúa, Ngài đang đỡ nâng tâm hồn con. Chúa ơi, Ngài đang đỡ nâng hồn con.(Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Lễ Vật Giao Hòa (Nguyên Kha)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Biết Chúa, Biết Con (Ân Đức)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Kinh Chiều (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass: