Chủ Đề: Thiên Chúa là Đấng chữa lành. (Thiên Chúa cứu chữa người nghèo khổ)

Bước Vào Cung Thánh 2 (Ngọc Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

(TV.145) Hồn tôi ơi, linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.(Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Cùng Tiến Dâng (Phanxicô – hòa âm: Liên Bình Định)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Ephata (Thành Tâm)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Bài Ca Dâng Mẹ (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: