Chủ Đề: Tôn thờ Chúa vì Người có lời ban sự sống

Tiến Về Nhà Chúa (Viết Chung)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV.33) Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho… Chúa thiện hảo nhường bao.(Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Lễ Vật Huyền Siêu (Văn Chi)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Lắng Nghe Lời Chúa (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Mẹ Ơi (Viễn Xứ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio: