Chủ Đề: Sống bằng lương thực Thần Linh. (Ta là của ăn và là của uống đời đời)

Về Bên Chúa (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi:

(TV.33) Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho… Chúa thiện hảo nhường bao.(Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Dâng Bánh Rượu (Nguyễn Duy Vi)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Tiệc Thánh Trần Gian (Nguyễn Công Hiền)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Tận Hiến Cho Mẹ (Huyền Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: