Chủ Đề: Bánh từ trời giúp sức đến cùng Thiên Chúa.

Ngàn Dân Ơi (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV.33) Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho… Chúa thiện hảo nhường bao.(Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Con Xin Tiến Dâng (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Ta Là Bánh Hằng Sống (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Dâng Mẹ (Hoài Đức)