Chủ Đề: Bánh từ trời nuôi dưỡng con người mới. (Ai đến với Ta sẽ không hề đói khát)

Hòa Tiếng Hát Ngợi Khen (Việt Khôi)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

(TV.77) Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời.(Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Ca Dâng Cảm Tạ (Thy Yên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Dự Tiệc Thánh (Vũ Kim)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Mẹ Chúa Vinh Quang (Nguyễn Khắc Tuần)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: