Chủ Đề: Đi rao giảng Tin Mừng.

Con Sẽ Vào (Ngọc Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV.84) Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi, và ban ơn cứu độ cho chúng con, Ngài ơi! (Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Bài Ca Dâng Hiến (Trầm Hương – Dao Kim)

Audio Midi Soprano/Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

Người Đã Cất Bước (Tri Văn Vinh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đem Tin Mừng (Martinô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: