Chủ Đề: Thiên Chúa mời gọi mọi người đến dự tiệc.
(Phép lạ bánh và cá)

Hãy Đến (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV.144) Lạy Chúa! Xin mở rộng bàn tay ra và thi ân cho chúng con được no nê.(Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Đây Hy Lễ (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Ôi Thần Linh Chúa (Vinh Hạnh – hòa âm: Trần Chúc)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Sao Biển (Tâm Bảo)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: