Chủ Đề: Người Mục Tử nhân lành.

Chúa Là Mục Tử (Nguyễn Duy Vi)

Audio Midi Soprano/Tenor:

Audio Midi Alto/Bass:

(TV.22) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. (Viễn Xứ)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Chúa Nhân Lành (Hải Ánh)

Audio Midi Soprano/Tenor:

Audio Midi Alto/Bass:

Đồng Cỏ Tươi (Hùng Lân – hòa âm: Cát Minh)
(Note: midi order: Play 2 lần ĐK–> Coda and tiểu khúc)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Soprano/Alto/Tenor/Bass:

Kinh Trầm Ái (Ngọc Kôn)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: