Chủ Đề: Vui thỏa trong sự yếu hèn.
(Phúc Âm: Tiên tri bị khinh bỉ nơi quê mình)

Bước Vào (Lm. Phạm Liên Hùng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đáp Ca: (TV 122): Mắt chúng con nhìn vào Chúa cho tới khi Ngài thương xót chúng con. (Mi Giáng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Đây Hy Lễ (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Ca Tình Tri Âm (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Dâng Mẹ (Hoài Đức)