Chủ Đề: Đức tin có tính cách chữa lành.

Hát Lên Bài Ca (Kim Long – Điệp Khúc 3 bè)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Đáp Ca: (TV 29): Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Chúa đã cứu con. (Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Như Hương Tỏa Bay (Thanh Thanh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Trông Cậy Chúa (Nguyễn Duy & Phanxicô – NNT)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor/Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

Mẹ Ơi! Xin Giã Từ (Nguyên Hà – Phan Hoàng)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass: