Chủ Đề: Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả – Con trẻ sẽ được gọi là tiên tri của Đấng Tối Cao. (Lễ Trọng)
(Kết thúc Tháng Kính Thánh Tâm Chúa & Khiết Tâm Mẹ)

Ngày Vui Gioan Chào Đời (Khuyết Danh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1 + 2:

(TV.138 ) Con ca ngợi Chúa vì con được tạo thành cách lạ lùng. (hvh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Của Lễ Gioan (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1 + 2:

Người Đến Từ Sa Mạc (Nguyễn Duy)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

Theo Gót Gioan Tiền Hô (Phương Anh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1 +2: