Chủ Đề: Từ nhỏ bé tầm thường, đến trọng đại vinh quang.
(Tháng kính Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ)

Con Bước Lên Bàn Thờ (Hoàng Khánh – Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV.91 ) Lạy Chúa! Thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa. (Mi Giáng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1 + 2:

Live:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Tựa Làn Trầm Hương (Đỗ Vy Hạ- Hòa Âm: NNT)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Thân Phận Mọn Hèn (Long Anh)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

Tình Cha Yêu (Tin Yêu)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live:

Dao Ca Mẹ Dịu Hiền (Văn Chi)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: