Chủ Đề: Sự thất bại của ma quỉ.
(Tháng kính Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ)

Về Bên Chúa (Tv26 – Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi:

(TV. 129 ) Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ…(Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1 + 2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Ca Dâng Cảm Tạ (Thy Yên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Trông Cậy Chúa (Nguyễn Duy & Phanxicô – NNT)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor/Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

Nguồn Cậy Trông (Hoàng Vũ)

Audio Midi Soprano/Tenor:

Audio Midi Alto/Bass: