Chủ Đề: Chúa Ba Ngôi.
(Kết thúc Tháng Hoa Đức Mẹ)

Vinh Danh Ba Ngôi (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(Tv 32 ) Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình. (Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Kính Dâng Ba Ngôi (Tri Văn Vinh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Thượng Tiến Chúa Ba Ngôi (Nguyễn Quang Hưng)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Vinh Quang Chúa (Hùng Lân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Hồng Ân Thiên Chúa (Hải Linh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Ba Ngôi Thiên Chúa (Liên Bình Định)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Ngợi Khen Ba Ngôi (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Soprano/Alto:

Audio Midi Tenor/Bass: