Chủ Đề: Chúa Thánh Thần hiện xuống.
{Kết thúc Mùa Phục Sinh – Đánh dấu ngày khai sinh Hội Thánh}
(Tháng Hoa Đức Mẹ)

Xin Thánh Thần (Hùng Lân)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Tôi Đã Thấy Nước (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

Audio:

(TV. 103) Nguyện Thần Linh Thiên Chúa ngự đến. Người sáng soi đổi mới địa cầu…(Cao Thanh Hoàng)

Audio Midi Soprano/Tenor:

Audio Midi Alto/Bass:

Ca Tiếp Liên: (Sau Bài Đọc 2…)
Chúa Thánh Thần – Veni Sancte Spiritus (Trần Anh Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1 & 2:

Tung Hô Tin Mừng:
Alleluia! Chúa Thánh Thần (hvh)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Soprano/Alto/Tenor/Bass:

Đây Bánh Thiên Thần (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Thánh Thần Hãy Đến (Thành Tâm)

Audio Midi Soprano/Alto/Bass:

Audio Midi Tenor:

Ôi! Thần Linh Chúa (Vinh Hạnh – hòa âm: Trần Chúc)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Thần Khí Chúa Sai Tôi (Nguyễn Đức Tuấn – hòa âm: Liên Bình Định)

Audio Midi Soprano/Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass: