Chủ Đề: Thiên Chúa là tình yêu.
(Tháng Hoa Đức Mẹ)

Trăm Triệu Lời Ca (Nguyễn Văn Hòa – Tiến Dũng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Tôi Đã Thấy Nước (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

Audio:

(TV.97) Chúa đã công bố ơn cứu độ Người trước mặt chư dân. (Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live:

Alleluia Mùa Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Lễ Dâng Phục Sinh (Nguyễn Hùng Lân)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

Ngợi Ca Tình Chúa (Trần Minh Hứa)

Audio Sop/Alto:

Audio Tenor:

Audio Bass:

Audio Sop/Alto/Tenor/Bass:

Tháng Đức Mẹ (Minh Đệ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: