Chủ Đề: Đức Kitô, của lễ hiến tế.

Chúa Là Mục Tử (Nguyễn Duy Vi)

Audio Midi Soprano/Tenor:

Audio Midi Alto/Bass:

Tôi Đã Thấy Nước (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

Audio:

(TV.117) Này là hòn đá người thợ xây đã loại ra. Nhưng lại trở nên đá tảng góc tường. (Từ Duyên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia Mùa Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Chúa Nhân Lành (Hải Ánh)

Audio Midi Soprano/Tenor:

Audio Midi Alto/Bass:

Đồng Cỏ Tươi (Hùng Lân – hòa âm: Cát Minh)
(Note: midi order: Play 2 lần ĐK–> Coda and tiểu khúc)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Soprano/Alto/Tenor/Bass:

Mừng Hát Chiên Con (Thành Tâm)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Đường Đi Có Chúa

Audio Midi Soprano/Tenor:

Audio Midi Alto/Bass: