Chủ Đề: Đức Kitô, của lễ hiến tế.

Nào Hãy Mừng Vui (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Tôi Đã Thấy Nước (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

Audio:

(TV. 4) Lạy Chúa! Xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng con. (Mi Giáng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia Mùa Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Tiến Dâng Cha (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Tin Hay Không Tin (Nguyễn Lý)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Xin Ở Lại Với Con (Hải Triều – Cát Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Đừng Sợ! Chính Là Thầy Đây (HMK – ĐCH)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Loan Tin Chúa Phục Sinh (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: