Lễ Chúa Tình Thương – Chúa Nhật Tôn Kính Lòng Thương Xót Chúa

Chủ Đề: Phúc cho ai không thấy mà tin.

Chúa Nay Đã Phục Sinh (Kim Long)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Tôi Đã Thấy Nước (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

Audio:

(TV. 117) Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. (Mi Trầm)

Audio Midi Soprano/Tenor:

Audio Midi Alto/Bass:

Alleluia Mùa Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Tiến Ca Phục Sinh (JXR Bùi Văn Tường)

Audio Midi Soprano/Alto:

Audio Midi Tenor/Bass:

Dâng Lễ Phục Sinh (Nguyễn Chánh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Không Thấy Mà Tin (Phạm Đức Huyến – Vũ Đình Ân)

Audio Midi Soprano/Tenor:

Audio Midi Alto/Bass:

Con Xin Tin (Hùng Lân)

Audio Midi Soprano/Alto:

Audio Midi Tenor/Bass:

Live:

Xin Ngợi Khen Cha (Thành Tâm)

Audio Midi Soprano/Alto/Bass:

Audio Midi Tenor: