Chủ Đề: Hy sinh sự sống mình. Sự chết phát sinh hoa quả. (Tháng Kính Thánh Cả Giuse)

Chú ý: Mùa Chay không có Alleluia và không có Kinh Vinh Danh (trừ các Lễ Trọng: Lễ Th Giuse, Truyền Tin)

Con Bước Lên Bàn Thờ (Hoàng Khánh – Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV. 50) Lạy Chúa, ôi lạy Thiên Chúa, xin tạo cho con quả tim sạch trong. (Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

“Alleluia” Mùa Chay.

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Thân Lúa Miến (Mi Trầm – hòa âm: T.Ch)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Live:

Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai? (P.Kim)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1 & 2:

Ngợi Ca Thánh Cả Giuse (Trần Đại Phước)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass: