Về Nơi Đây

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live:


 

ĐÁP CA: ( Tv 28) Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình (Nguyễn Tiến Dũng)

Live:


 

Dâng Ngài Đời Con

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live:


 

Chỉ có Một Chúa

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Teno:

Audio Midi Bè Bass:

Live:


 

Thánh Lễ Đã Hết

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live: