Chủ Đề: Chúa là Đấng Cứu Độ. (Tháng Kính Thánh Cả Giuse)
{ Vặn đồng hồ lên 1 giờ }

Chú ý: Mùa Chay không có Alleluia và không có Kinh Vinh Danh (trừ các Lễ Trọng: Lễ Th Giuse, Truyền Tin)

Tôi Mừng Vui (Kim Long)

Audio Midi:

(TV. 136) Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi. (Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

“Alleluia” Mùa Chay.

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Như Hương Thơm (Kim Long)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Cảm Mến Tình Cha (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1 và 2:

Tìm Về Chân Thiện Mỹ (Nguyên Kha)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Tiếng Vang (Trần Hùng Dũng)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass: