Chủ Đề: Tuân giữ giới luật và nhiệt thành với nhà Chúa.
(Phúc Âm: Chúa đuổi những người buôn bán trong đền thờ)
(Tháng Kính Thánh Cả Giuse)

Chú ý: Mùa Chay không có Alleluia và không có Kinh Vinh Danh (trừ các Lễ Trọng: Lễ Th Giuse, Truyền Tin)

Lối Ngài Bước Đi (Cao Huy Hoàng)

Audio Midi:

(TV. 18) Lạy Chúa là Chúa Trời con, Ngài có Lời ban sự sống đời đời. (Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

“Alleluia” Mùa Chay.

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Lễ Vật Giao Hòa (Nguyên Kha)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Tâm Tình Ca 2 (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Biết Chúa, Biết Con (Ân Đức)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live 01:

Live 02:

Cầu Xin Thánh Gia (Phạm Đình Nhu-Nguyễn Khắc Tuần)