Chủ Đề: Đức Kitô, của lễ hiến tế. Lắng nghe và sống Lời Chúa. (Phúc Âm: Chúa Biến Hình)

Chú ý: Mùa Chay không có Alleluia và không có Kinh Vinh Danh (trừ các Lễ Trọng: Lễ Th Giuse, Truyền Tin)

Về Bên Chúa (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi:

(TV. 115) Tôi sẽ bước đi trước nhan Chúa Trời trong miền đất của nhân sinh. (Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

“Alleluia” Mùa Chay.

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Hiến Lễ Cuộc Đời (Văn Chi)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Theo Chúa (Thành Tâm)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio:

Live:

Ôi Nhiệm Mầu (Xuân Tưởng)

Audio Midi Bè 2:

Nguồn Cậy Trông (Hoàng Vũ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: