Chủ Đề: Ăn năn sám hối. Sống hãm mình để thanh luyện. (Chúa chịu sự cám dỗ: 40 ngày đêm trong sa mạc).
(Mồng Ba Tết Mậu Tuất – Ngày Cầu cho Công Ăn Việc Làm)

Chú ý: Mùa Chay không có Alleluia và không có Kinh Vinh Danh (trừ các Lễ Trọng: Lễ Th Giuse, Truyền Tin)

Kinh Chay (Nguyễn Duy)

Audio Midi:

Hoan Ca Mùa Xuân (Văn Chi)
Trời Đất Reo Vui (Cao Thanh Hoàng)

(TV. 24) Tất cả nẻo đường của Chúa là ân sủng và trung thành. (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

“Alleluia” Mùa Chay.

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Lễ Toàn Thiêu (Hoài Chiên)

Audio Midi Sop/Tenor:

Audio Midi Alto/Bass:

Nguyện Cầu (Thành Tâm)

Audio:

Audio Midi Bè 2:

Bên Chúa (Long Anh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Chúc Tết Cộng Đoàn:

Chúc Xuân (Loan Hảo)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Mừng Chào Mùa Xuân (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè Nữ:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio 01:

Audio 02:

Audio Live: