Chủ Đề: Người tín hữu hãy trở nên trong sạch.

Ca Lên Đi 2 (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV.31 ) Chúa là chốn con nương thân, Ngài giữ con khỏi cơn khốn cùng.(Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Thành Kính Dâng (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Ca Tình Tri Âm (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Bài Ca Dâng Mẹ (Văn Chi)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass: