Chủ Đề: Hãy Sám hối và từ bỏ tội lỗi.

Hát Lên Bài Ca (Kim Long – Điệp Khúc 3 bè)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

(TV.24) Lạy Chúa xin dạy bảo tôi, xin dạy bảo tôi biết đường lối Ngài.(Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Dâng Lên Chúa (Nguyên Kha)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Ôi Nhiệm Mầu (Xuân Tưởng)

Audio Midi Bè 2:

Kinh Trầm Ái (Ngọc Kôn)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: