Chủ Đề: Hãy giới thiệu Chúa cho người khác.

Muôn Dân Hỡi (Phương Anh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV.39) Lạy Chúa này con xin đến để thực thi thánh ý Ngài.(hvh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Lạy Cha Rất Thánh (Vương Diệu)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Từ Rất Xa Khơi (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè Sop/Alto/Bass:

Audio Midi Bè Tenor:

Gần Lòng Mẹ (Duy Tân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: