Chủ Đề: Chúng tôi từ Phương Đông đến thờ lạy Đức Vua.

Lễ Hiển Linh (Trần Văn Huyến)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Đáp Ca & Tung Hô Tin Mừng:

(TV.71) Kính lạy Chúa! Kính lạy Chúa ngàn dân khắp cõi địa cầu… phục suy kính tôn, đến triều bái Ngài.(Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Hiến Lễ Đêm Đông (Nguyễn Tiến Dũng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live 01:

Live 02:

Theo Ánh Sao Thiêng (We Three Kings – J. Hopkins)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Loài Người Ơi (Văn Thiều)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: