Chủ Đề: Đức Kitô là Vua. (Chúa Nhật 34 Quanh Năm cuối cùng của Niên Lịch Phụng Vụ Năm A)

Chúa Giêsu Là Vua (Thiên Quang)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

(TV.22) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng còn thiếu thốn gì.
Chúa chăn nuôi tôi, tôi nào còn phải sợ chi.(Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live:

Xin Dâng Lên (Hoàng Vũ – hòa âm: Trần Chúc)

Audio Sop:

Audio Alto:

Audio Tenor:

Audio Bass:

Chúa Là Vua (Hải Triều – hòa âm: Cát Minh)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Live:

Lạy Chúa Là Vua (Duy Thiên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: